Adatkezelési Tájékoztató

Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Huszár Zsuzsanna EV
Székhely címe: 1121. Budapest, Kázmér út 39. FS. 2. sz.
Adószám: 68579368-1-43
Nyilvántartási szám: 51949642

Ügyfélszolgálat

Online ügyfélszolgálat: m.me/Etrendezo
Email: hello@etrendezo.info
Telefon: (+36) 30 613 0797

Ha bármilyen kérdése merülne fel akár az alábbi tájékoztatóval, vagy más témával kapcsolatosan, keressen bátran, örömmel válaszolok minden kérdésre.

Alapelveim

Az adatkezelés során alábbi alapelveket követem:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezelem;
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;
 • minden észszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlöm vagy helyesbítem;
 • a személyes adatokat olyan formában tárolom, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

A lényeg érthetően: Minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljem az Ön adatait.

Kezelt személyes adatok köre, jogalapja

Az általam kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre.

Étrendező hírlevél

 • Jogalap: hozzájárulás
 • Kezelt személyes adatok: e-mail cím, név (megszólítás)
 • Az adatkezelés célja: Az Étrendező ügyfelei számára a szolgáltatások/termékek alkalmazását segítő hírek, információk, tartalmak megjelenéséről szóló hírlevél.
 • Leiratkozás: ingyenesen, bármikor lehetséges
 • Időtartama: leiratkozásig, vagy a felhasználó törléséig.
 • Adatfeldolgozó: SalesAutopilot
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

Regisztrációhoz kötött tartalmak elérése

 • Jogalap: Hozzájárulás
 • Kezelt személyes adatok: e-mail cím, név (megszólítás)
 • Az adatkezelés célja: az igényelt online tartalomhoz való hozzáférés, a későbbi frissítésekkel kapcsolatos tájékoztatás, és az adott tartalomhoz szorosan kapcsolódó információk eljuttatása
 • Leiratkozás: ingyenesen, bármikor lehetséges
 • Időtartama: leiratkozásig, vagy a felhasználó törléséig.
 • Adatfeldolgozó: SalesAutopilot
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

Ügyfélszolgálati megkeresések kezelése

 • Jogalap: szerződés vagy jogos érdek
 • Kezelt személyes adatok: online formon megadott kapcsolatfelvevő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, érdeklődés tárgya, regisztráció dátuma, ügyfélelégedettségi visszajelzésben megadott adatok, Messengerben folytatott üzenetváltás.
 • Az adatkezelés célja: A megkeresésben megfogalmazott kérés teljesítése vagy visszajelzés annak nem teljesíthető voltáról, a megfogalmazott kérdések megválaszolása, a megkeresések és válaszok referenciaként való elérhetővé tétele a kapcsolatfelvevő számára, ügyfélelégedettségi felmérések végzése és azok adatainak elemzése, ügyféltájékoztatás.
 • Időtartama:
  • Fizetős szolgáltatással, termékkel kapcsolatos ügyfélszolgálati ügyek esetében 8 év
  • Ingyenes szolgáltatással, termékkel kapcsolatos ügyfélszolgálati ügyek esetében 5 év
  • egyéb esetekben bármikor ingyenesen kérheti adatai törlését
 • Adatfeldolgozó: SalesAutopilot, Google, Facebook
 • Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

Adatfeldolgozók

Az Ön által megadott adatok a Huszár Zsuzsanna EV által fenntartott adatbázisba kerülnek, amely a SalesAutopilot Kft. által működtetett felhő alapú szolgáltatás része.

BARION
Fizetési szolgáltató bankkártyás fizetéshez

Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.
Cégjegyzékszám: 01 10 048552
Telefonszám: +36 1 464 70 99
Weboldal: www.barion.com/hu/

FACEBOOK
Hirdetések, céges oldal és ügyfélszolgálat

Facebook Inc
Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK   CA 94025-1452
Telefonszám: +1650.6187714
Weboldal: www.facebook.com

GOOGLE
Google Email, Drive, Táblázatok, Dokumentumok különböző céges dokumentációk tárolására.

Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
Telefonszám: 650-253-0000
Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive, www.google.com/spreadsheets/about, www.google.com/docs/about,

PAYPAL
Fizetési szolgáltató bankkártyás fizetéshez

PayPal Holdings Inc
Székhely: 2211 N 1st St SAN JOSE   CA 95131-2021
Telefonszám: +1408.9677400
Weboldal: www.paypal.com

SALESAUTOPILOT
Marketing automatizálás, ecommerce, CRM

SalesAutopilot Kft.
Székhely: 1024. Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4-5
Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 286773
Telefonszám: (+36) 1 490 0172
Weboldal: www.salesautopilot.hu

SZÁMLÁZZ.HU
Számlázás

KBOSS.hu Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Telefonszám: +3630 35 44 789
Weboldal: https://www.szamlazz.hu/szamla/main

Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatom, adatfeldolgozóim esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítom, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetnek. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségemet teljesítenem kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védem, valamint biztosítom az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvom azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Adatbiztonság

Az adatkezelések során az adatkezelés jellegéhez igazodó mértékű titkosítást, jelszóvédelmet illetve vírusirtó szoftvereket használok. Felhívom azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.

Weblapjaim minden esetben titkosított csatornán (https protokol) kommunikálnak, így az Ön által küldött vagy fogadott adatokat harmadik személy nem ismerheti meg.

Érintetti jogok

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül adom meg tájékoztatásomat. A tájékoztatás ingyenes, kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzám. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatom meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Adatok helyesbítésének joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 30 napos határidővel vállalom, azonban felhívom a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségem teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetek.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgálom és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatom. Amennyiben úgy döntöttem, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetem és az adatokat zárolom, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítem mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottam, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadom a kérés teljesítését, ha bizonyítom, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésemmel nem ért egyet, illetve ha elmulasztom a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Magyarul: Ha bármilyen problémát észlel, keressen meg és mindent meg fogok tenni, hogy azonnal elhárítsak bármilyen hibát, rendellenességet. Ezügyben is számíthat rám!

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérem Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg a hello@etrendezo.info e-mail címen vagy a vállalkozásom székhelyére címzett ajánlott-tértivevényes postai küldeményben.

Panasztevési jog

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: https://naih.hu/
Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Jelen adatkezelési tájékoztatót rendszeresen felülvizsgálom, és frissítem a tervezett adatkezelési változásaink feltüntetésével. Változás esetén a változás mértékétől függően, a változásnak az adatalanyokra gyakorolt hatásától függően választom meg, hogy milyen módon értesítem az adatalanyokat (pl. Önt). Amennyiben a változás jelentős, emailben értesítem a változás összes érintettjét, amennyiben a változás nem jelentős, weboldalomon közzéteszem az új verziót, de nem küldök email értesítést.

Utolsó frissítés: 2019-01-28